Palaeos: Palaeos Tetrapoda
The Vertebrates Dendrogram

Tetrapod Dendrogram


Abbreviated Dendrogram
SARCOPTERYGII
|
TETRAPODA
|--Acanthostega 
`--+--Ichthyostega 
  `--+--Crassigyrinus
   `--+--Colosteidae 
     | `--Greererpeton 
     `--+--Baphetidae
      |--Eucritta 
      `--Tetrapoda*
        |--TEMNOSPONDYLI
        `--+--LEPOSPONDYLI
         `--REPTILIOMORPHA
Contents

Overview
Tetrapoda
Colosteidae
Baphetidae
Tetrapoda*
Dendrogram
References


Dendrogram

SARCOPTERYGII
|
TETRAPODA 
|--Acanthostega X ToL 
`--+--Ichthyostega X ToL 
  `--+--Sinostega X 
   `--+--Densignathus X 
     `--+--Hynerpeton X 
      `--+--Tulerpeton X 
        `--+--Ossinodus X 
         `--+--o Whatcheeriidae X 
           |  |--Pederpes X 
           |  `--Whatcheeria X 
           `--+--CrassigyrinusX ToL
             `--+--Colosteidae X
               |  `--Greererpeton X 
               `--+--Spathicephalus X
                 `--+--Baphetidae X ToL
                   |  |--Loxomma X
                   |  `--+--Baphetes X 
                   |   `--Megalocephalus X 
                   |--Eucritta X 
                   `--Tetrapoda*
                     |--TEMNOSPONDYLI
                     `--+--LEPOSPONDYLI
                       `--REPTILIOMORPHA


checked ATW050703, revised MAK111112