Therapsida
The Vertebrates Dendrogram

Therapsida: Dendrogram


Abbreviated Dendrogram
Synapsida │ └─┬─Raranimus └─┬─Biarmosuchia └─┬─Dinocephalia │ ├─Anteosauria │ └─Tapinocephalia └─┬─Anomodontia │ ├─Venyukovioidea │ └─Dicynodontia └─Theriodontia ├─Gorgonopsia └─┬─Therocephalia └─Cynodontia
Contents

Overview
Therapsida
Biarmosuchia
Dinocephalia
Anomodontia
Dicynodontia
Theriodontia
Gorgonopsia
Therocephalia
Dendrogram
References


Synapsida │ └─Therapsida MH, SN ├─Tetraceratops •X ├─Raranimus •X └─┬?─Phthinosuchidae •X └─┬─Biarmosuchia X MH │ ├─Biarmosuchidae •X │ └─Ictidorhinidae •X │ └─Burnetiamorpha •X │ ├─Lemurosaurus •X │ └─Burnetiidae •X └─┬─Eotitanosuchia •X └─Eutherapsida ├─Dinocephalia X MH │ ├─Stenocybus │ ├─Estemmenosuchidae X │ │ ├─Anoplosuchus •X │ │ └─┬─Estemmenosuchus •X │ │ ├─Molybdopygus •X │ │ └─Zopherosuchus •X │ └─┬─Anteosauria X MH │ │ ├─Archaeosyodon •X │ │ └─┬─Brithopodidae X │ │ │ ├─Chthomaloporus •X │ │ │ └─Brithopus •X │ │ └─┬─Deuterosaurus •X │ │ └─Anteosauridae X │ │ ├─Syodontidae X │ │ │ ├─Notosyodon •X │ │ │ └─Syodon •X │ │ └─┬─Titanophoneus •X │ │ └─Anteosaurinae X │ │ ├─Anteosaurus •X │ │ └─Doliosauriscus •X │ └─Tapinocephalia X MH │ ├─Styracocephalus •X │ └─┬─Titanosuchidae X │ │ ├─Titanosuchus •X │ │ └─Jonkeria •X │ └─Tapinocephalidae X │ ├─Ulemosaurus •X │ ├─Tapinocaninus •X │ └─┬─Struthiocephalus •X │ ├─Tapinocephalus •X │ ├─Keratocephalus •X │ ├─Moschops •X │ └─Riebeeckosaurus •X └─Neotherapsida ├─Anomodontia X SN MH │ ├─Venyukovioidea •X │ └─┬─Dromasauria •X │ └─Dicynodontia X MH │ └─Diictodontia X5 │ └─Pristerodontia X MH │ ├─Lystrosaurus •X │ └─┬─Jachaleria •X │ └─Kannemeyeriidae X MH │ ├─Kannemeyeria •X │ └─┬─Placerias •X │ └─Ischigualastia •X └─Theriodontia Tax ├─Gorgonopsia •X MH, Tax └─Eutheriodontia ├─Therocephalia •X MH SN └─Cynodontia

checked ATW050913; last modified MAK091111