Ornithischia
The Vertebrates Dendrogram

Ornithischia: Dendrogram

Abbreviated Dendrogram
Dinosauromorpha ├─┬─Theropoda │ └─Sauropodomorpha │ └─Ornithischia ├─Fabrosauridae └─┬─Thyreophora │ ├─Stegosauria │ └─Ankylosauria └─Cerapoda ├─Ornithopoda │ ╞═Hypsilophodontidae │ └─Hadrosauridae └─┬─Heterodontosauridae └─Marginocephalia ├─Pachycephalosauria └─Ceratopsia
Contents

Overview
Ornithischia
Thyreophora
Stegosauria
Ankylosauria
Ornithopoda - Hypsilophodonts
Iguanodontia
Hadrosauroidea
Heterodontosauridae
Marginocephalia
Pachycephalosauria
Ceratopsia
Classification
Dendrogram
References


Dendrogram

Note: the following dendrogram is still to be revised - MAK120308


Ornithischia X MH, Th, ToL ├─Fabrosauridae •X └─Genasauria X ├─Thyreophora X │ ├─Echinodon •X │ └─┬─Scutellosaurus •X │ └─Eurypoda X │ ├─Stegosauria X Th, MH │ │ ├─Huayangosauridae X │ │ │ ├─Emausaurus •X │ │ │ └─Huayangosaurus •X │ │ └─Stegosauridae •X │ │ ├─Dacentrurus •X │ │ └─Kentrosaurinae X │ │ ├─Kentrosaurus •X │ │ └─┬─Chialingosaurus •X │ │ └─┬─Chungkingosaurus •X │ │ └─Stegosaurinae X │ │ ├─Lexovisaurus •X │ │ └─┬─Tuojiangosaurus •X │ │ └─┬─Stegosaurus •X │ │ └─Wuerhosaurus •X │ └─Ankylosauromorpha X ToL │ ├─Scelidosauridae •X │ └─┬─Minmi •X │ └─Ankylosauria X ToL, MH, Th │ ├─Ankylosauridae •X Th, MH, ToL │ └─Nodosauridae •X MH, ToL └─Cerapoda X ├─Ornithopoda X Th, MH │ ├─Heterodontosauridae •X MH │ └─┬─Hypsilophodontidae X │ │ ├─Leaellynasaura •X │ │ ├─Thescelosaurus •X │ │ └─┬─Zephyrosaurinae •X │ │ └─┬─Othnieliinae •X │ │ └─Hypsilophodontiniae •X │ └─Iguanodontia X MH │ ├─Muttaburrasaurus •X │ └─┬─Tenontosauridae X │ │ ├─Tenontosaurus •X │ │ └─Rhabdodon •X │ └─┬─Dryosauridae •X │ └─┬─Iguanodontidae X Th │ └─Hadrosauroidea X MH │ ├─Ouranosaurus •X │ └─┬─Nanyangosaurus •X │ └─┬─Altirhinus •X │ └─Hadrosauridae X Th │ ├─Hadrosaurinae •X MH │ └─Lambeosaurinae •X Th, MH └─Marginocephalia X ├─Pachycephalosauria X Th, MH │ ├─Homalocephalidae •X │ └─Pachycephalosauridae •X └─Ceratopsia X, Th, MH ├─Psittacosauridae •X MH └─┬─Protoceratopsidae •X └─┬─Centrosaurinae •X Th └─Ceratopsinae •X

checked ATW060107