Palaeos: Palaeos Reptiliomorpha
The Vertebrates Dendrogram

Reptiliomorpha: Dendrogram

Abbreviated Dendrogram
TETRAPODA
|--TEMNOSPONDYLI
`--+--LEPOSPONDYLI
  `--REPTILIOMORPHA
   |--Anthracosauroidea
   | `--+--Embolomeri
   |   `--Chroniosuchia
   `--+--Gephyrostegidae
     `--Batrachosauria
       |--Seymouriamorpha
       `--+--Solenodonsaurus
         `--Cotylosauria
          |--Diadectomorpha
          `--AMNIOTA
Contents
Reptiliomorpha
Embolomeri
Chroniosuchia
Gephyrostegidae
Seymouriamorpha
Diadectomorpha
Dendrogram
References


TETRAPODA MH, ToL
|--TEMNOSPONDYLI X MH, ToL 
`--+--LEPOSPONDYLI MH
  `--REPTILIOMORPHA MH
   |--Anthracosauroidea X
   | `--+--Eoherpeton X
   |   |--Embolomeri X MH 
   |   |  |--+--Proterogyrinus X
   |   |  | `--Pholidogaster X
   |   |  `--Eogyrinidae X
   |   |   |--Diplovertebron X
   |   |   `--Pholiderpeton X
   |   `--Chroniosuchia X
   |    |--Chroniosuchidae X
   |    `--Bystrowianidae X
   `--+--Gephyrostegidae X
     `---Batrachosauria
       |--Seymouriamorpha X ToL, MH
       | |--Discosauriscus X ToL
       | `--Kotlassiidae X
       `--+--Solenodonsaurus X
         `--Cotylosauria
           |--Diadectomorpha X MH
           |  |--Tseajaia X
           |  `--+--Limnoscelis X
           |   `--Diadectidae X
            `--AMNIOTA (Stem and crown groups) MH, ToL

checked ATW050518