Palaeos: Palaeos Actinopterygii
The Vertebrates Overview

Actinopterygii : Overview


Abbreviated Dendrogram
Gnathostomata
|--Placodermi
`--o Eugnathostomata
  |---Chondrichthyes
  `--Teleostomi
   |==Acanthodii
   `--Osteichthyes
     |--Actinopterygii
     | |--Cladistia
     | `--Actinopteri
     |   |--Chondrostei
     |   `--Neopterygii
     `--Sarcopterygii
Contents

Overview
Actinopterygii
Actinopteri
Dendrogram
References

checked ATW030415